HeartMade จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมน้ำใจจากคนไทยทั่วทั้งประเทศที่ต้องการบริจาคสิ่งของหรือเงินสบทบทุน โดยส่งต่อให้กับองค์กร หรือสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อจะเติมเต็มสิ่งของหรืออุปกรณ์ทางการเเพทย์ที่ขาดเเคลน ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย ชุด PPE อุปกรณ์ทำความสะอาดฯลฯ นอกจากนี้ Heart Made ยังตั้งใจที่จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือสถานที่ดังกล่าว สามารถแจ้งเจตน์จำนงค์ถึงสิ่งที่ขาดเเคลนได้ด้วยตนเอง ผ่านการลงทะเบียนทาง www.heartmade.org เพราะเราเชื่อว่าการทำทุกอย่างด้วยหัวใจ จะส่งผลให้เมืองไทยของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นอย่างเเน่นอน